Home / GDPR

GDPR

Godātais kungs/kundze,

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (“VDAR” vai “Vispārīgā datu aizsardzības regula”) Polijā ir spēkā kopš 2018. gada 25. maija. VDAR mērķis ir saskaņot datu aizsardzības tiesību aktus visā Eiropas Savienībā.

Turpmāk ir norādīta informācija par noteikumiem, kā uzņēmums ALUPROF S.A., sākot no 2018. gada 25. maija, apstrādā personas datus.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KAS APSTRĀDĀS JŪSU PERSONAS DATUS?

Jūsu personas datu pārzinis ir uzņēmums ALUPROF S.A., kura adrese ir Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała (Tālr. +48 33 819 53 00), e-pasts: aluprof@aluprof.eu

JŪSU DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS

Uzņēmums ALUPROF S.A. ir iecēlis Mihalu Gilki (Michał Geilke) (e-pasts: iod_aluprof@grupakety.com) par uzņēmuma datu aizsardzības speciālistu. Ar Gilkes kungu varat sazināties jebkurā laikā par jebkādu jautājumu attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi.

 

KĀDĒĻ MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Personāla pieņemšana darbā
Ja vēlaties pieteikties darbā uzņēmumā Aluprof, jūsu dati tiks izmantoti darbā pieņemšanas procesā (saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu).

Pārdošanas process
Ja kļūstat par mūsu klientu, jūsu dati tiks izmantoti ar pārdošanu saistītiem mērķiem (saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu). Tas jo īpaši attiecas uz datiem par maksājumiem, preču piegādes adresi, personām, kuras drīkst veikt pasūtījumu, izdotajiem pārdošanas dokumentiem un jūsu garantijas tiesībām.

Pirkuma process
Ja kļūstat par mūsu klientu, jūsu dati tiks izmantoti, lai veiktu pirkuma procesu (saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu). Tas jo īpaši attiecas uz datiem par maksājumiem, sūtītāja kontaktinformāciju un personām, kuras drīkst veikt pasūtījumu.
Tīmekļa vietņu www.dom.aluprof.eu un www.aluprof.eu uzturēšana

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes darbību (saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu). SVARĪGI. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un tas neietekmēs tās datu apstrādes likumību, kas tikusi veikta pirms piekrišanas atsaukšanas. Personas dati tiks apstrādāti līdz piekrišanas atsaukšanai. Turklāt mūsu uzņēmuma rīcības juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (apstrāde ir nepieciešama leģitīmo interešu dēļ, kuras īsteno datu pārvaldnieks vai trešā persona). Tas nozīmē, ka jūs jebkurā laikā un tādu iemeslu dēļ, kas rodas konkrētā situācijā, varat iesniegt iebildumu pret jūsu personas datu apstrādi.

Tas jo īpaši attiecas uz jūsu iespējām:

 • izmantot mūsu saziņas veidlapas
 • izmantot mūsu produktu konfiguratorus

Tirgvedības mērķi

Mēs apstrādājam jūsu personas datus mūsu tirgvedības mērķiem, jo īpaši, lai reklamētu mūsu preču piedāvājumu, bet darām to tikai, kad esam saņēmuši jūsu piekrišanu atbilstoši VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktam, ka izmantosim jūsu e-pasta adresi, lai informētu jūs par mūsu jaunajiem produktiem, pasākumiem un akcijām. SVARĪGI. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un tas neietekmēs tās datu apstrādes likumību, kas tikusi veikta pirms piekrišanas atsaukšanas. Personas dati tiks apstrādāti līdz piekrišanas atsaukšanai.

 

KĀDUS DATUS MĒS VĀCAM?

Mēs vācam un izmantojam tādus jūsu personas datus, kādi saprātīgā apjomā mums ir nepieciešami mūsu uzņēmējdarbības veikšanai, jo īpaši:

 • identifikācijas datus (piemēram, vārdu un uzvārdu);
 • kontaktinformāciju (piemēram, pasta adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru);
 • informāciju par jūsu īpašumu.

Dažos gadījumos mēs varam vākt informāciju un izmantot personas datus par personām, ar kurām esam izveidojuši vai varētu izveidot partnerattiecības, piemēram, par potenciālajiem klientiem.

Dažādu iemeslu dēļ mēs varam vākt informāciju par jums, pat ja tieši ar mums nesadarbojaties. Šādi gadījumi var būt, piemēram, ja datus par jums mums iesniedz mūsu klienti, jo īpaši, ja jūs esat:

 • juridiskais pārstāvis (starpnieks);
 • mūsu klienta vai partnera darba ņēmējs;
 • mūsu darba ņēmēju/partneru ģimenes loceklis;
 • persona, ko mums ieteikuši mūsu partneri.

Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir uzņēmuma Aluprof S.A. leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Tas nozīmē, ka jūs jebkurā laikā un tādu iemeslu dēļ, kas rodas konkrētā situācijā, varat iesniegt iebildumu pret jūsu personas datu apstrādi.

 

KĀDS IR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS?

Jūsu personas datu apstrādes pamats ir mērķis, kādam tie tiek apstrādāti, proti:

 • mēs apstrādājam jūsu personas datus, kas mums tiek sniegti saistībā ar pasūtītajām precēm vai pasūtījumiem saskaņā ar komerclīgumiem, tostarp preču piegādi, apdrošināšanu un garantijām;
 • jūsu personas dati tiek sniegti veidlapās, kas pieejamas www.dom.aluprof.eu,
 • mēs apstrādājam datus attiecībā uz www.dom.aluprof.eu tīmekļa vietnes lietošanu, ko iegūstam, izmantojot sīkfailus, un pamatojoties uz piekrišanu, kas tiek dota saskaņā ar Telesakaru likuma 173. pantu.

 

KAM MĒS ATKLĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Lai sasniegtu iepriekš minētos mērķus, mēs varam atklāt jūsu personas datus:

 • pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz pakalpojumu mūsu vārdā, piemēram, jūsu izvēlētā produkta mazumtirgotājiem;
 • transporta uzņēmumiem;
 • mūsu tīmekļa vietnes mitināšanas un uzturēšanas uzņēmumam;
 • finanšu un juridiskajām iestādēm, valsts aģentūrām un publiskajām iestādēm pēc to pieprasījuma un tiesību aktos noteiktajā apmērā;
 • atsevišķu reglamentēto profesiju pārstāvjiem, piemēram, juristiem, revidentiem.

 

CIK ILGI MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Mēs glabājam jūsu personas datus tādu laika periodu, kāds ir noteikts piemērojamajos tiesību aktos, vai arī jebkuru citu laika periodu atkarībā no apstrādes mērķa, jo īpaši:

 • dati, kas vākti pārdošanas/pirkšanas procesa mērķiem, tiks glabāti līguma termiņa laikā; pēc šī perioda jūsu dati tiks apstrādāti laika periodu, kas nepārsniedz 10 gadus;
 • dati, kas iegūti no saziņas veidlapām, tiks glabāti 3 gadus, sākot no reģistrēšanās/veidlapas nosūtīšanas datuma.

 

KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS?

Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem jums ir šādas tiesības:

 • tiesības piekļūt jūsu datiem — jūs varat pieprasīt saņemt informāciju par tiem datiem, kurus mēs par jums apstrādājam;
 • tiesības labotu jūsu datus — ja atklājat, ka dati, kurus apstrādājam par jums, ir neprecīzi vai nepilnīgi, jūs varat pieprasīt labot jūsu datus;
 • tiesības pieprasīt dzēst jūsu datus — jūs varat pieprasīt dzēst jūsu personas datus, kurus glabājam, ja to atļauj tiesību akti;
 • tiesības pieprasīt dzēst jūsu datus — jūs varat pieprasīt dzēst jūsu personas datus, kurus glabājam, ja to atļauj tiesību akti;
 • tiesības iebilst — jūs varat iebilst pret turpmāku datu apstrādi;
 • tiesības atsaukt savu piekrišanu — ja esat devuši piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, varat to jebkurā brīdī atsaukt;
 • tiesības pārcelt jūsu datus — jūs varat pieprasīt mums pārcelt jūsu datus uz citu struktūru un saņemt jūsu datu kopiju.

 

Turklāt jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, sazinoties ar Personas datu aizsardzības biroja prezidentu.

Ja vēlaties izmantot kādu no iepriekš minētajām tiesībām, lūdzu, atsūtiet mums e-pastu uz adresi: iod_aluprof@grupakety.com vai apsūtiet vēstuli uz adresi: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153.

Ja jums ir jautājumi par to, kā apstrādājam jūsu personas datus, lūdzam sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu: Mihals Gilke (Michał Geilke), e-pasts: iod_aluprof@grupakety.com